Mezinárodní diskuze: Darování jídel v Evropě

(For English scroll down) V úterý 13. července v 19 hodin otevřeme téma darování hotových jídel v online diskuzi. Příklady toho, jak vypadá, když takové darování funguje, nám představí zástupci z Norska, Portugalska a Itálie. Diskuzi můžete živě sledovat na Facebooku nebo na platformě Zoom.

V Zachraň jídlo pokračujeme v pátrání po tom, jak zjednodušit darování hotových jídel v České republice. Nejsme jediní, kdo se o podobnou věc ve své zemi snaží, a proto se rádi inspirujeme. Pozvání k diskuzi nad tím, jaké překážky pro snadné darování jídel existují a jak se dají překonat, přijali Tomas Haug z norské iniciativy Foodlist, André Gonçalves z portugalské organizace Zero Desperdício a Irene Ripamonti spolu s Gretou Caglioti z italské potravinové banky.

Tomas je zástupcem organizace Foodlist, jejichž aplikace umožňuje mimo jiné propojení podniků, které disponují přebytečnými potravinami, a charitativních organizací. Foodlist navíc nedávno spustil pilotní projekt spolu s největší jídelnou v Norsku, která daruje pokrmy dvěma charitativním organizacím v Oslu.

André je členem organizace Zero Desperdício, která se snaží omezit vznik odpadů nejrůznějšího druhu. Jídlo ale patřilo mezi první, na které se soustředila. Za první tři roky se díky týmu Zero Desperdício podařilo redistribuovat okolo 1,5 milionu porcí hotového jídla.

Irene Ripamonti a Greta Caglioti pracují v italské síti Banco Alimentare, což je obdoba českých potravinových bank. Představí nám speciální italský zákon, jehož podstatou je zachraňovat zbylé jídlo z hotelů, jídelen či nemocnicí, a také první projekt, který tento zákon přenáší do praxe – SITICIBO. Právě díky němu se v roce 2019 podařilo v Itálii zachránit 174 tun ovoce, zeleniny a pečiva a téměř 500 000 porcí hotových jídel.

Nepropásněte živou diskuzi 13. července od 19 hodin
celá akce bude v angličtině

Sledujte událost na Facebooku, kde bude živý přenos

nebo vyplňte formulář a chvíli před diskuzí vám přijde odkaz na přenos přes platformu Zoom.

—————————–

O hostech:

Anna vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2013 stála v čele vzniku Zachraň jídlo, kde měla na starosti především chod týmu a PR. Od roku 2020 je naší první oficiální ředitelkou a dohlíží tak třeba na projekt Darování jídla šetří klima i na všechny osvětové kampaně.

Tomas založil Foodlist společně se svou manželkou v roce 2016, od té doby společně bojují proti plýtvání jídlem. Oddaným záchranářem je už od dětství. Vyrostl na malé farmě na norském venkově, kde bylo normální, že den staré vařené brambory se ještě jí a nevyhazují. V současnosti je členem Norské sítě proti plýtvání jídlem.

André má dlouholeté zkušenosti z poradenství v oblasti strategie a inovací, projektového řízení a informačních technologií. Je také součástí několika iniciativ občanské společnosti, například je členem portugalského neziskového sdružení Zero Desperdício. Cílem organizace je změnit svět prostřednictvím prevence vzniku odpadů ve všech oblastech průmyslu, obchodu a spotřeby a osvojení si chování spojeného s odpovědností za životní prostředí: prevence, využití, recyklace a inovace.

Greta je mladší vývojářkou inovačních projektů v italské Fondazione Banco Alimentare Onlus. V generálním sekretariátu podporuje generálního tajemníka v jeho aktivitách, zejména ve vývoji inovativních projektů a účasti na kulatých stolech o potravinové nejistotě, rozvoji místních potravinových politik a oběhovém hospodářství. V červenci 2021 se připojila ke kulatému stolu Italské aliance pro udržitelný rozvoj (ASviS) k Cíli 2 – Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství.

Irene je generální sekretářkou Fondazione Banco Alimentare Onlus. Podporuje generálního tajemníka v jeho aktivitách v oblasti reprezentace a vztahů s veřejnými a soukromými institucemi, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Konkrétně podporuje členství FBAO v Evropské federaci potravinových bank. Připravuje také akce zaměřené na dosažení cílů udržitelného rozvoje organizace FBAO. V červenci 2021 se oficiálně připojila ke kulatému stolu Italské aliance pro udržitelný rozvoj (ASviS) k Cíli 12 – Zajištění udržitelných vzorců výroby a spotřeby.

—————————–

Discussion: Food Donation in Europe

On Tuesday, July 13, we will open the topic of donating ready meals in an online discussion. Examples of what it looks like when such donations work will be presented by Tomas Elton Haug from the Norwegian Foodlist initiative, André Machado Gonçalves from the Portuguese organisation Zero Desperdício and Irene Ripamonti along with Greta Caglioti from the Food Bank in Italy. Anna Strejcová, Director of Zachraň jídlo, will talk about food donation in the Czech Republic.

At Zachraň jídlo, we continue to look for ways to simplify the donation of ready meals. We are not the only ones trying to do something similar, so we are happy to be inspired. Tomas Haug from Norway and André Gonçalves from Portugal have accepted our invitation to discuss what barriers exist to easy food donation and how they can be overcome.

Tomas is a representative of Foodlist, whose app allows, among other things, to connect businesses that have surplus food with charities. In addition, Foodlist recently launched a pilot project with the largest canteen in Norway, which donates meals to two charities in Oslo.

André is a member of Zero Desperdício, an organisation that works to reduce waste of all kinds, but food was one of the first things to focus on. In the first three years, the Zero Desperdício team has redistributed around 1.5 million portions of ready-to-eat food.

Irene Ripamonti and Greta Caglioti work in the network of Italian food banks – Banco Alimentare. They will present the Italian law that aims to save leftovers from hotels, schools, hospitals, etc. They will also introduce SITICIBO – the first project to put this law into practice. Thanks to SITICIBO, 174 tonnes of fruit and bakery products and almost 500,000 portions of ready meals were rescued in 2019.

Don’t miss the live discussion on Tuesday, July 13 at 7 pm CET

Follow the event on Facebook

or fill out this form and you will receive a link to stream via the Zoom platform a few minutes before the discussion.

 

About the guests:

Anna Strejcová

Anna studied journalism and media studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University. In 2013, she was one of the founding members of Zachraň jídlo. She was mainly responsible for the team’s operations and PR. Since 2020, she has been our first official director, overseeing for example the Donate Food Saves the Climate project and all awareness campaigns.

Tomas Elton Haug

Tomas founded Foodlist together with his wife in 2016. Since then, they have been fighting food waste together. Tomas grew up on a small farm in the Norwegian country side. There he learned early that boiled potatoes from yesterday can be eaten today.
Tomas is a dedicated food hero and is a member of the Norwegian Network against food waste.

André Machado Gonçalves

André has many years of experience in strategy and innovation consulting, project management and information technology. He is also part of several civil society initiatives, for example he is a member of the Portuguese non-profit association Zero Desperdício. The organisation aims to change the world through waste prevention in all areas of industry, commerce and consumption and the adoption of behaviours associated with environmental responsibility: prevention, recovery, recycling and innovation.

Greta Caglioti

Greta is Junior Innovation Project Developer at Fondazione Banco Alimentare Onlus (FBAO). In the Secretariat General, she supports the Secretary General in his activities, especially the development of innovative project and the participation at discussion tables about the food insecurity, development of local food policies and circular economy. In July 2021 she joined the working table of the Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) on Goal 2 “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture”.

Irene Ripamonti

Irene is General Secretariat area at Fondazione Banco Alimentare Onlus (FBAO). She is supporting the Secretary General in his activities of representation and relations with public, private and institutions, both at national and European level. Specifically, she supports FBAO’s membership to the European Food Banks Federation. She also prepares actions aimed at achieving FBAO’s sustainable development objectives, collaborating in the drafting of innovative projects. In July 2021 it has officially joined the working table of the Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) on Goal 12 “ensuring sustainable production and consumption patterns”.

Další články

Aplikace Zachraň oběd je na světě. Po dobu několika měsíců jsme na jejím vývoji spolupracovali s firmou Etnetera Flow. Proč
Náš rozhovor se CSR manažerkou Lucií Loučkovou ze společnosti Tesco v České republice otevírá dveře do světa jejich boje proti
Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Přejít nahoru