Pro média

Často se nás ptáte

V EU vzniká ročně téměř 59 milionů tun potravinového odpadu (131 kg/obyvatel), jehož tržní hodnota se odhaduje na 132 miliard eur (Eurostat, 2022). Eurostat odhaduje, že přibližně 10 % potravin, které jsou k dispozici spotřebitelům v EU (v maloobchodě, potravinářských službách a domácnostech), může být vyhozeno. Zároveň si přibližně 32,6 milionu lidí nemůže dovolit kvalitní jídlo každý druhý den (Eurostat, 2021). Boj proti plýtvání potravinami se proto stal jedním z klíčových témat tzv. Zelené dohody pro Evropu, specificky strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork).

Eurostat uvádí nejaktuálnější data z roku 2020, ze kterých vyplývá, že se v České republice vyhodí 972 445 tun ročně, což je přibližně 91 kg potravin na osobu za rok.

Česká republika začala odevzdávat data o vyplýtvaných potravinách do EU v rámci plnění nařízení Evropského parlamentu, které vstoupilo v platnost v roce 2020. Novější data zatím nejsou k dispozici. Data k porovnání: https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/eu-member-states

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu odhaduje, že produkce potravin přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů 21–37 %. Je zde zahrnuto nejen zemědělství, využívání půdy, ale i doprava, zpracování, spotřeba a potravinové ztráty. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) téměř 8 % emisí vypouštěných do atmosféry pochází z vyhozených potravin.

Obvykle putují na skládku nebo do spalovny a obojí představuje problém. Organické látky se na skládce nemohou rozložit, protože jsou zasypané jiným materiálem a jsou bez přístupu vzduchu. Ze zbytků potravin se místo toho uvolňuje metan, což je skleníkový plyn dvacetkrát škodlivější než je oxid uhličitý, který negativně přispívá ke změně klimatu. Pokud odpad putuje do spalovny, nejen že se nevyužije potenciál organické hmoty, která se mohla přeměnit v půdu, ale spalovně to způsobí problémy. Kvůli vysokému obsahu vody zpomalují zbytky potravin hoření. 

Více informací

Dle průzkumu z Mendelovy univerzity v Brně z let 2019 -2021 občan Brna průměrně vyhodí 37 kg stále poživatelného jídla ročně. V rámci subjektivního odhadu množství vyplýtvaných potravin respondenti uváděli 12 kg/rok. Z kvalifikovaného odhadu z přelomu roku 2022 a 2023 vychází, že rodina o dvou dospělých a dvou dětech ročně vyhodí potraviny v hodnotě 14 076 korun. Přepočteno na průměrnou domácnost, kterou podle Českého statického úřadu tvoří 2,33 osoby, to dělá 8 199 Kč. Spotřebitelé nejčastěji vyhazují ovoce a zeleninu, potom pečivo, mléčné výrobky, maso a vejce. Značný vliv má i roční období. Nejvíce se plýtvá v létě, především kvůli sezónnosti ovoce a zeleniny.

Nejčastější příčiny plýtvání jsou špatné skladování potravin, navaření velkého množství jídla nebo špatné porozumění údajům na etiketách (minimální trvanlivost/spotřebujte do), které má za následek až 10 % z celkového množství vyhozeného jídla. (Evropská komise, 2018) Termín minimální trvanlivost interpretuje 51 % populace špatně. (Sociologický ústav AV ČR, 2022) Vysvětlení termínů naleznete zde.

Prvním krokem je si uvědomit, že se plýtvání týká každého z nás. Domácnosti stojí za 53 % potravinového odpadu. (Eurostat, 2020) Zde na našem webu nabízíme celou řadu rad a tipů, jak šetřit planetu a tím i peněženku. Mimo jiné se lidé mohou přihlásit k odběru našeho newsletteru, ve kterém přinášíme nové rady, recepty i data každý měsíc.

Evropská komise v roce 2019 přijala Cíle udržitelného rozvoje OSN jejichž cílem je snížit plýtvání jídlem v rámci celého potravinového řetězce na polovinu do roku 2030. 

Na začátku července 2023 představila Evropská komise návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu. Konkrétně od členských států požaduje, aby do konce roku 2030 přijaly nezbytná opatření ke snížení plýtvání potravinami o 10 % při zpracování a výrobě a o 30 % v maloobchodě a při spotřebě (restaurace, stravovací služby a domácnosti).

Komise v současné době pracuje na revizi pravidel EU pro označování data spotřeby, vyžaduje reporting dat o množství potravinového odpadu od členských zemí, podporuje výměnu osvědčených postupů v oblasti předcházení plýtvání a aktivity potravinových bank, zveřejňuje komunikační materiály a podporuje Mezinárodní den povědomí o plýtvání jídlem. (Eurostat, 2023)

Česká republika nemá vypracovanou strategii a stanovené milníky k tomu, aby se zde potravinový odpad systematicky snižoval, přestože se v rámci mezinárodních dohod zavázala do roku 2030 snížit množství potravinového odpadu na polovinu. Česká státní správa se touto agendou začala zabývat ve chvíli, kdy musela do české legislativy zapracovat návrhy z rozhodnutí řídících orgánů Evropské unie, např.  směrnice o odpadech z roku 2008. Množství potravinového odpadu se začalo monitorovat v souvislosti s každoročním povinným reportováním Evropské komisi od roku 2020.

Tématem plýtvání potravinami se zabývá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, neexistuje však odbor či oddělení, které by mělo plýtvání potravinami přímo na starosti. Většina aktivit směřuje k podpoře redistribuce potravin, tedy potravinových bank. 

Jsme v kontaktu s politiky a úředníky. Nyní převážně v návaznosti na projekt Zachraň oběd. V rámci projektu se nám podařilo vyjasnit podmínky pro darování nevydaných pokrmů z firemních jídelen, konkrétně na nutnost platby DPH, hygienická pravidla pro darování nebo možnost zchlazování či zmrazování pokrmů na konci výdeje.

Od roku 2013 se nám podařilo z plýtvání jídlem udělat celospolečenské téma. Zasazujeme se o legislativní změny, vzděláváme veřejnost, zpracováváme data, pořádáme workshopy a přednášky pro veřejnost i firmy. V rámci projektu Zachraň oběd se nám od roku 2021 daří zachraňovat okolo 70 porcí hotových jídel denně.

Ke stažení

Napište nám na info@zachranjidlo.cz

Kontakty pro média

Michaela Číhalíková Straková

Ředitelka

Michaela Číhalíková Straková

Michaela Číhalíková je ředitelkou organizace od dubna roku 2022, kde má na starosti management a supervizi projektů. Po studiu informatiky se již 19 let věnuje komunikaci a řízení projektů. Zkušenosti s vedením týmů a projektů získala v dlouholetém působení v reklamní agentuře Mark BBDO Prague, kde vedla komunikaci nadnárodních značek pro CEE region. Působila i jako produktová manažerka ve společnosti EDENRED a firemní fundraiser pro spolek AutoMat. V Zachraň jídlo působí od roku 2018.
michaela.cihalikova@zachranjidlo.cz

Anna Strejcová

Zakladatelka & Specialistka

Anna Strejcová

Anna Strejcová je jednou z těch, kteří stáli při vzniku organizace Zachraň jídlo. Už během studií žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK se zajímala o udržitelnost ve městě a pracovala ve spolku AutoMat. Později byla ve skupině aktivistických přátel, kteří se rozhodli upozornit na plýtvání jídlem a uspořádat první happening - Hostinu pro tisíc. Zprvu měla Anna na starosti komunikaci s médii i s veřejností, management týmu a grantový fundraising. Po odchodu klíčového kolegy se ujala vedení týmu na ředitelské pozici a později kormidlo předala Michaele Číhalíkové. Nyní v týmu zastává pozici experta v oblasti plýtvání potravinami a vede výzkumný projekt Prague Food Waste podpořený grantem z TA ČR.
anna.strejcova@zachranjidlo.cz

Tereza Modlová

Public Relations

Tereza Modlová

Tereza Modlová je absolventkou oboru Mass Communications and PR britské Northumbria University. Během studií jako živnostník dva roky tvořila krajskou komunikační kampaň na sociálních sítích celorepublikové politické strany. Zároveň vedla komunikaci filmového festivalu JUNIORFEST, z.s., kde získala hlubší zkušenosti s copywritingem a segmentací stakeholderů. Po zkušenostech z korporátní firmy, veřejného a kulturního sektoru se posunula do sektoru neziskového. Do Zachraň jídlo nastoupila v dubnu 2022.
tereza.modlova@zachranjidlo.cz

Denisa Rybářová

Manažerka projektu Zachraň oběd

Denisa Rybářová

Denisa Rybářová vystudovala Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. Do týmu Zachraň jídlo se přidala jako Projektová manažerka projektu Darování jídla šetří klima. Po pár letech v korporátní sféře se rozhodla věnovat i práci v neziskovém sektoru. Spolu-vytvořila jednotný metodický pokyn k darování pokrmů a projekt převedla do praxe pod názvem Zachraň oběd. Momentálně se stará jak o zapojování jídelen a charit do projektu, tak o vývoj mobilní aplikace, která darování usnadní.
denisa.rybarova@zachranjidlo.cz
Přejít nahoru