Neplýtvat jídlem – jeden z kroků, jak udělat z Prahy cirkulární město

Praha představuje strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Jedním z 27 konkrétních cílů, kterých chce hlavní město dosáhnout, je i snížení plýtvání potravinami. Zaměří se jednak na prevenci a také na efektivní redistribucí přebytků. Další cíle se zaměřují například na materiálové toky ve stavebnictví a recyklaci vody. Od 2. do 16. listopadu může návrh připomínkovat veřejnost, přidejte se.

Podle autorů* se Praha vydanou strategií hlásí ke snižování ekologické a uhlíkové stopy a směřování k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Dokument Cirkulární Praha 2030 se zaměřuje na cíle a opatření v sektorech s největším potenciálem materiálových i emisních úspor, konkrétně: stavebnictví, voda, zemědělství a potraviny a odpady.

Praha chce mimo jiné snížit potravinový odpad, a to zaváděním prevence jeho vzniku a distribucí přebytků. Tento cíl s námi v průběhu příprav konzultovala. Autoři uvádí, že se prevence potravinového odpadu v rámci Magistrátu hlavního města Prahy zatím systematicky neřeší a bude třeba ji kompetenčně v rámci úřadu ukotvit. Co chce Praha podle dokumentu dělat?

Analýza vzniku potravinového odpadu

Cílem opatření je zmapovat, kde se potraviny v Praze vyhazují a v jakém množství. Na základě zjištěných dat se pak navrhnou kroky, jak plýtvání potravinami předejít. Analýza se zaměří na potravinové toky u městem zřízených organizací (např. školy, sociální a zdravotnická zařízení), ale i na soukromý sektor.

Navržená opatření by měla primárně podporovat prevenci a snižování množství potravinového odpadu (cílené osvětové kampaně, sdílení přebytků, darování potravin, opětovné využití přebytečných potravin pro komerční prodej apod.) a teprve následně řešit recyklaci. Jakmile budou k dispozici data o tocích přebytků a o vzniku odpadu a nakládání s ním, může si město stanovit, kde, co a jak měnit.

Podpora potravinových bank a digitálních platforem pro sdílení přebytků

V České republice se takových platforem objevuje čím dál víc, fungují zde například mapa Na ovoce či aplikace Nesnězeno a Jídlov, obě určené pro lidi, kteří si chtějí koupit přebytečné jídlo za sníženou cenu. V Zachraň jídlo pracujeme také na přípravě projektu online platformy pro darování pokrmů z jídelen a cateringu, který umožní propojit gastro provozy, distribuční firmy a charitativní organizace či potravinové banky.

Další části dokumentu se věnují stavebnictví, zemědělství i hospodaření s vodou a odpady. Celá strategie je do 16. listopadu dostupná k připomínkám veřejnosti, více se dozvíte na webu Pražského inovačního institutu.  

 

Foto: Pexels

*Strategii hl.m. Prahy pro přechod na Cirkulární ekonomiku 2030 připravil Pražský inovační institut, z.ú. (Pii) v úzké spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy (odborem ochrany prostředí) společnostmi Pražské služby, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost, a.s., ČVUT UCEEB, FSV ČVUT, Crea -Tura a řadou dalších expertů z řad zástupců města a městských organizací a městských firem, soukromé podnikatelské sféry, lidé z univerzit i nevládních organizací, kteří se účastnili individuálních či skupinových konzultací.

Další články

Evropská komise na začátku července představila návrh směrnice na právně závazné cíle pro snížení množství potravinového odpadu, jichž mají členské
Loupu slupky od brambor a házím je do sáčku v kuchyňském koši s pocitem, že se na skládce rozloží a
Nová vyhláška Ministerstva zemědělství č. 121/2023 Sb. přináší pro náš projekt Zachraň oběd důležitý průlom v boji proti plýtvání potravinami.
Přejít nahoru