Prague Food Waste

Do roku 2025 budeme měřit množství potravinového odpadu v Praze. Odhalíme, kolik se vyhazuje jídla v domácnostech a ve vybraných typech příspěvkových organizací – konkrétně ve školách, domovech pro seniory a v nemocnicích. Následně připravíme doporučení pro veřejnou správu, jak odpadu předcházet.

Organizace Zachraň jídlo, Mendelova univerzita v Brně, výzkumná organizace INESAN a GREEN Solution budou do roku 2025 měřit množství potravinového odpadu v Praze a připraví doporučení pro veřejnou správu, jak mu předcházet. Spolehlivých dat o plýtvání potravinami není v České republice mnoho, proto se projekt zaměří na detailní rozbor potravinového odpadu.

Kolik se vyhazuje v příspěvkových organizacích?

Ze zahraničních studií vyplývá, že sektory škol, nemocnic a sociálních služeb, které provozují hromadné stravování, jsou z hlediska produkce potravinového odpadu rizikové a je zde potenciálně prostor pro úsporu. Zachraň jídlo proto uskuteční měření ve 4 jídelnách základních škol, 4 sociálních službách (domovech pro seniory) a 2 nemocničních zařízeních v Praze. Využije metodiku, která vznikla v rámci projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Podle ní se měří množství potravinového odpadu v kuchyni, ve výdeji a po konzumaci strávníky. Cílem je také identifikovat množství zbylých nevydaných pokrmů vhodných pro konzumaci lidmi. Hloubkové rozhovory se zaměstnanci stravovacích zařízení a vyhodnocení dat z měření v příspěvkových organizací provede společnost INESAN.

Jak jsou na tom domácnosti v Praze?

Rozbor potravinového odpadu z domácností provedou vědci z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s firmou GREEN Solution. Podle studií se domácnosti podílejí na produkci potravinového odpadu největší měrou. Proto svezou směsný komunální odpad z pěti různých lokalit v Praze a ručně ho roztřídí. V minulosti takto postupovali v Brně a zjistili, že v sídlištní zástavbě vzniká 53,6 kg vyplýtvaných poživatelných potravin na osobu a rok. Měření proběhne v různých ročních obdobích a díky rozhovorům v domácnostech zjistí, jaké jsou kritické momenty pro vyhazování a jak spotřebitele motivovat, aby plýtvání omezili.

Pro koho je projekt určen

Výstupy z projektu budou sloužit především veřejné správě (státu, krajům, obcím nebo městským částem). Mimo jiné se v rámci projektu uskuteční 4 workshopy se stakeholdery, vznikne manuál pro aktéry odpadového hospodářství s cílem podpořit prevenci plýtvání potravinami a konference „From Plate To Waste“, která poskytne prostor pro spolupráci mezi akademickou, veřejnou a komerční sférou. 

Jaké jsou hlavní cíle projektu

  • Přispět k udržitelnému nakládání s potravinami s důrazem na minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zvýšit efektivitu potravinového systému, snížit náklady.
  • Získat spolehlivá data o objemu a struktuře potravinového odpadu. Provést jednak analýzu potravinového odpadu, ale i identifikovat příčiny plýtvání.
  • Poskytnout veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací.
  • Doporučit změny nařízení a účinné komunikační nástroje k prevenci vzniku potravinového odpadu.

Projekt č. SS06010276 je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Prostředí pro život, který je zaměřený na výzkum ve veřejném zájmu.

Z médií

https://www.ekonews.cz/vice-nez-70-kilogramu-uvareneho-jidla-leti-do-kontejneru-tak-vypada-jeden-den-ve-skolni-jidelne/

Praktické materiály

Partneři

Přejít nahoru