foodCIRCUS

Do konce roku 2026 budeme řešit problematiku plýtvání potravinami ve školních jídelnách. Budeme se podílet na výběru škol v Praze a mimo ni pro měření a prevenci plýtvání potravinami. Přispějeme k vývoji preventivních opatření a jejich implementaci ve školách a navrhneme řešení pro redistribuci přebytečných porcí, které přinese prospěch místní komunitě.

Plýtvání potravinami představuje vážný environmentální, sociální i ekonomický problém. Odhaduje se, že v Evropské unii se ročně vyplýtvá okolo 88 milionů tun vyprodukovaných potravin. To vede k nepřijatelným dopadům na životní prostředí, jako jsou zbytečné ztráty půdy, vody, energie a snižování biodiverzity.  

Naléhavost řešení této výzvy zdůrazňuje také cíl 12.3 Udržitelného rozvoje OSN a Akční plán EU pro oběhové hospodářství, který požaduje snížení plýtvání potravinami v celé EU o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Pro některé regiony střední Evropy je to obzvláště náročný úkol, protože jasné kroky, jak plýtvání omezit, zde stále chybí.

Plýtvání ve školách

V tomto kontextu představují školní jídelny jedinečné prostředí, kde lze nejen udržitelně hospodařit se zdroji, ale také formovat stravovací návyky. Ve školách může být plýtvání jídlem obrovské – až 70 % připravených porcí. 

Naše organizace Zachraň jídlo se zapojila do mezinárodního projektu foodCIRCUS (Circular Solutions for Keeping Food Waste out of Central Europe’s Schools), který řeší problematiku plýtvání potravinami ve školních jídelnách v regionu střední Evropy. 

Cílem je přispět ke skutečnému snížení plýtvání potravinami ve školách, nalézt cesty pro zhodnocení zbytků, zapojit soukromé i veřejné subjekty a zvýšit povědomí o této výzvě.

Naše role v projektu

  • Budeme pomáhat při výběru škol v Praze i mimo ni vhodných pro měření a prevenci plýtvání.
  • Zapojíme se jako konzultanti pro měření potravinového odpadu ve školách a využijeme naše předchozí zkušenosti.
  • Přispějeme k vývoji preventivních opatření proti plýtvání ve školách a jejich implementaci. Zúčastníme se národních setkání stakeholderů.
  • Ve spolupráci s právníky a pracovníky škol a jídelen navrhneme řešení pro redistribuci přebytečných vydaných porcí, které přinese prospěch místní Ve spolupráci s právníky a pracovníky škol a jídelen navrhneme řešení pro redistribuci přebytečných vydaných porcí, které přinese prospěch místní
  • Zpracujeme legislativní překážky bránící redistribuci a navrhneme způsob, jak je odstranit. Otestujeme řešení v nejméně 10 školních jídelnách v ČR. Pro redistribuci přizpůsobíme naši existující mobilní aplikaci usnadňující darování jídla.
  • Zhodnotíme zavedená preventivní opatření, zpracujeme návod a nástroje pro využití na dalších školách ve střední Evropě. Sesbíráme data z pilotních akcí pro další práci v projektu.
  • Přispějeme k vypracování doporučení pro tvůrce politik v České republice v oblasti redistribuce jídla.
  • Zorganizujeme nadnárodní setkání zainteresovaných subjektů.

Výstupy projektu

Budou zahrnovat příklady dobré praxe z pilotních akcí, vzdělávací materiály pro implementaci ve školách, strategii s doporučením pro řešení problému plýtvání na vyšší úrovni a představení inovativních řešení pro recyklaci a využití zbytků jídla v souladu s principy oběhového hospodářství. Zaměříme se na skutečné snížení plýtvání, možnosti zhodnocení zbytků a zapojení různých subjektů.  

Díky přeshraniční spolupráci věříme v hlubší dopad díky propojení zdrojů a vytvoření účinnějších řešení proti plýtvání ve školním stravování.

Projekt je podpořen grantem programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, poběží po dobu 30 měsíců a vedle naší organizace se na něm budou podílet partneři z Rakouska, Polska, Maďarska a Itálie.

Přejít nahoru