ZÁSADY O SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je spolek Zachraň jídlo z. s., IČ 2723778, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 58964 (dále jako Zachraň jídlo).

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem Zachraň jídlo, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti nebo podporuje činnost či aktivity Zachraň jídlo.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zachraň jídlo zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: jméno, příjmení
kontaktní údaje: adresa bydliště nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon
bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
Kromě shora uvedených osobních údajů Zachraň jídlo zaznamenává a uchovává tzv. behaviorální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích Zachraň jídlo, otevírání e-mailů zasílaných Zachraň jídlo, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a off-line aktivity (dále jen „jiná data“).

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zachraň jídlo provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Zachraň jídlo, zejména v případě podepisování online i off-line petic, při účasti na akcích oranizovaných spolkem Zachraň jídlo, zasílání příspěvků, off-line i online registrace, zařazení na seznam účastníků, off-line i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen „první kontakt se Zachraň jídlo“).

Zachraň jídlo je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.

Zachraň jídlo nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a jiná data ve výše uvedeném rozsahu mohou být spolkem Zachraň jídlo zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence v následujících záležitostech Zachraň jídlo:

informování o aktivitách Zachraň jídlo
komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.
zasílání newsletteru,
zasílání žádostí o pomoc a podporu Zachraň jídlo – aktivismus, dobrovolnictví, finanční podpora a jiné
V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce Zachraň jídlo jako správci osobních údajů při prvním kontaktu se Zachraň jídlo podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Zachraň jídlo zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými Zachraň jídlo před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Příznivce má od okamžiku zařazení do databáze právo kdykoliv požádat Zachraň jídlo o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Zachraň jídlo poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK ZACHRAŇ JÍDLO

Stránkami Zachraň jídlo je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní spolek Zachraň jídlo.

Internetové stránky Zachraň jídlo mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odesílá do vašeho prohlížeče. Díky tomu web Zachraň jídlo zaznamenává informace o vaší návštěvě, třeba to, v jakém jazyce si web prohlížíte a další nastavení. Když přijdete příště, vaše návštěva už bude efektivnější a možná i snazší. I když tyhle internetové cookies neosladí váš život tak, jako ty pečené, jsou důležité.

Google Analytics

Zajímá nás, kolik záchranářů navštěvuje náš web. K analýze jeho návštěvnosti a k jeho vylepšování používáme Google Analytics. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies. Pokud si takový sběr dat o vaší návštěvě nepřejete, využijte službu Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Sociální sítě a další

Na webu Zachraň jídlo můžete nalézt odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, YouTube a Twitter a různé další internetové stránky. Takové odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu a mohou se  řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení internetového prohlížeče.

IX. KONTAKT

V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze Zachraň jídlo kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@zachranjidlo.cz.

Záleží Vám na světě okolo, a proto si vážíte jídla a neplýtváte? Přihlaste se k odběru novinek od Zachraň jídlo

Váš e-mail

Vaše jméno a příjmení