Pravidla soutěže

 

Pravidla soutěže „Soutěž #Vylizto na Instagramu o večeři s hvězdnými záchranáři”

Zachraň jídlo, z. s.

Ve Střešovičkách 2289/58
169 00 Praha 6 – Břevnov
ič: 02723778
Spisová značka L 58964 vedená u Městského soudu v Praze.

 

Obecná ustanovení

 1. Zachraň jídlo, z.s. se sídlem Ve Střešovičkách 2289/58, 169 00 Praha 6 – Břevnov IČ 02723778, spisová značka L 58964 vedená u Městského soudu v Praze. (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje na stránkách https://www.instagram.com/zachranjidlo/ (dále “Portál Instagram”) „Soutěž #Vylizto na Instagramu o  večeři s hvězdnými záchranáři“ (dále jen „Soutěž).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na www.vylizto.cz.
 3. Soutěž probíhá na území České republiky od 00:01, 6.11. 2017 do 23:59, 20. 11. 2017. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba splňující uživatelské podmínky Portálu Instagram, která je občanem České republiky(dále jen „soutěžící“).
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže autory nevhodných, urážlivých či lascivních příspěvků.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.


Průběh soutěže

 1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a vlastní veřejný profil na Instagramu.
 2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže odešle svůj soutěžní příspěvek (dále jen „soutěžní příspěvek“). Soutěžící musí nasdílet na svůj instagramový profil fotografii, video, či jiný typ příspěvku s motivem “prázdného talíře”, označí jej hashtagem #vylizto a označí uživatele @zachranjidlo v popisku u příspěvku. Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil organizace Zachraň jídlo (https://www.instagram.com/zachranjidlo/).
 3. Výherci budou vylosováni na straně pořadatele soutěže. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do sedmi dnů po skončení soutěže v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Instagramu. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. K předání výhry (resp. k uskutečnění večeře) dojde v den určený pořadateli.
 4. Výhrou je společná večeře autorů vylosovaných příspěvků a hvězdných záchranářů, kterými jsou: A Cup of Style, Anie Songe a Kate Rezková. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit kdykoliv seznam účastníků večeře včetně hvězdných záchranářů. Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak bude vyhlášen výherce nový. Pokud výherce odmítne výhru (účast na večeři), bude také vyhlášen výherce nový.
 5. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 🙂

Osobní údaje

 1. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje organizaci Zachraň jídlo dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu.
 2. Soutěžící dává organizátorovi také souhlas v souladu s § 12 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, k pořízení a užití své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho organizace pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné,že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Zachraň jídlo; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Datum vydání Pravidel: 31. 10. 2017.  

Zachraň jídlo, z.s.